GAZETELER

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ANKET

  • Spor Toto - Süper Lig şampiyonu kim olacak ?

İLAN

Salı, Ara.25.2018 - 08:33
PAYLAŞ :
 |  Karakter Boyutu : A- A+


İLAN

SOFULAR MAHALLESİ 774 ADA 32 VE 33 PARSELLERDEKİ BİNALARIN RESTORASYONU İŞİ

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası

:

2018/681295

İşin Adı

:

Sofular Mahallesi 774 Ada 32 Ve 33 Parsellerdeki Binaların Restorasyonu İşi

İhale Türü - Usulü

:

Yapım İşi - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 97 05200

b) Telefon ve faks numarası

:

3582100050 - 3582100054

c) Elektronik posta adresi

:

05ozelidare@icisleri.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi

:

www.amasyaozelidare.gov.tr

2 - İhale konusu yapım işinin

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Sofular Mahallesi 774 Ada 32 ve 33 Parsellerdeki 2 Adet Binanın Restorasyonu

b) Yapılacağı Yer

:

Merkez /AMASYA

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren beş (5) gün içinde Uygulama İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır

ç) İşin süresi

:

200 (İkiyüz) gün

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

   

a) Yapılacağı yer

:

Merkez /AMASYA

b) Tarihi ve saati

:

08.01.2019 - 10:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.2 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede geçici teminat
4.1.4 Şartnamenin 7.2 ve 7.3 maddelerinde belirtilen yeterlilik belgeleri.
 4.1.5 Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.6 İsteklinin ortak girişim olması halinde İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.

 4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.İş deneyim belgeleri

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.2.2 İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler

a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.         

b) Teknik Personel

İstenilen Teknik Personel sayısı ve niteliği aşağıda yazılmıştır.

Adet     Pozisyonu                  Mesleki Ünvanı           Mesleki Özellikleri

1          Şantiye Şefi                Mimar                         En az 5 yıl deneyimli

1          Şantiye Mühendisi     İnşaat Mühendisi         En az 5 yıl deneyimli

1          Şantiye Mühendisi     Makine Mühendisi       En az 5 yıl deneyimli

1          Şantiye Mühendisi     Elektrik Mühendisi       En az 5 yıl deneyimli

4.3.Bu ihalede benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/I,  Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.  İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak Mühendislik veya Mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı [aynı adresten/Amasya İl Özel İdaresi adresinden] satın alınabilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasya İl Özel İdaresi / Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi)  takvim günüdür.

12 – Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14 – İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik esasları uygulanacaktır.

 


Bu haber 535 defa okundu.

Benzer Haberler

Genç Sanat Afiş Tasarım Yarışması Sergisinin açılışı yapıldı

Genç Sanat Afiş Tasarım Yarışması Sergisinin açılışı yapıldı

Millî Mücadele’nin ve Amasya Tamimi''nin 100’üncü yılı dolayısıyla gerçekleştirilen Genç Sanat Afiş Tasarım Yarışması Sergisinin açılışı yapıldı.


Pazartesi, Haz.17.2019 - 17:30

“Ezan evrensel mesajdır”

“Ezan evrensel mesajdır”

Diyanet-Sen Amasya Şube Başkanı Mehmet Topal, Ezan Evrensel Mesajdır dedi.


Pazartesi, Haz.17.2019 - 17:30

“Kur’an Eğitimine karşı çıkmak sendikal faaliyet değil, 28 Şubat STK’cılığının köhneleşmiş hezeyanlarıdır”

“Kur’an Eğitimine karşı çıkmak sendikal faaliyet  değil, 28 Şubat STK’cılığının köhneleşmiş hezeyanlarıdır”

Diyanet-Sen Amasya Şube Başkanı Mehmet Topal, Kur’an Eğitimine Karşı Çıkmak Sendikal Faaliyet Değil, 28 Şubat STK’cılığının Köhneleşmiş Hezeyanlarıdır dedi.


Pazartesi, Haz.17.2019 - 17:29

Başkan Sarı, “Genç çiftimize bir ömür boyu mutluluk diliyorum”

Başkan Sarı, “Genç çiftimize bir ömür boyu mutluluk diliyorum”

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı evliliğe ilk adımı atan Osman&Sebiha çiftinin nikahlarını kıydı.


Pazartesi, Haz.17.2019 - 17:28

Başkan Sarı TRT FM’e canlı yayın konuğu oldu

Başkan Sarı TRT FM’e canlı yayın konuğu oldu

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı TRT FM Gençlik Treni isimli radyo programına konuk oldu.


Pazartesi, Haz.17.2019 - 17:27
Yorum Yap
Güvenlik Resmi Resmi Yenile

Yorumlar
Yorum yapılmamıştır.

Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.
Facebook ile Yorum Yap

Haber, Haberler

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.Buradasınız: Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portali: Objektif Gazetesi - Tükiye'nin en kapsamli haber portali: http://objektifamasya.com/

Bu site Turkishost haber yazılım paketini kullanmaktadır.