GAZETELER

ANKET

  • Spor Toto - Süper Lig şampiyonu kim olacak ?

İLAN

Çarşamba, Ara.06.2017 - 08:56
PAYLAŞ :
 |  Karakter Boyutu : A- A+


İLAN

Açıklama: OKA LOGO

İHALE İLANI

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI

GENEL SEKRETERLİK

Şoför, Temizlik ve Ofis Personeli Hizmetleri Herkese Açık İhale Usulü İhale İle Hizmet Alımı işi,  Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esaslarının 10 uncu maddesine göre Herkese Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1-Ajansın İrtibat Bilgileri:

a) Adresi                                                          :Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi Yaşar Doğu Cad.                                                                               No:62, Tekkeköy /Samsun/ TÜRKİYE

b) Telefon ve faks numarası                            : 0 (362) 431 24 00 - 0 (362) 431 24 09

c) Elektronik posta adresi                                : info@oka.org.tr

2-İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, türü ve miktarı                                  : 12 ay için “Şoför, Temizlik ve Ofis Personeli Hizmetleri”                                                                                   Herkese Açık İhale Usulü İhale İle Hizmet Alımı

b) Yapılacağı yer                                              :Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik Binası,                                                                                 Yatırım Destek Ofisi Hizmet Binaları ve Ajans araçları

c) Süresi                                                          : 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında

3-İhalenin

a) Usulü                                                           : Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve                                                                               İhale  Usul ve Esasları‘nın 10. maddesi ile Herkese Açık İhale                                                                            Usulü

b) Yapılacağı yer                                           :Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Hizmet Binası ; Samsun                                                                                    Merkez Organize Sanayi Bölgesi Yaşar Doğu Cad. No:62,                                                                                   Tekkeköy /Samsun/ TÜRKİYE

c) Tarihi                                                           : 22.12.2017 Cuma

d) Saati                                                            : 14:00

4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasından alınmış belge;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan/davet tarihinin veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan/davet tarihinin veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

g) İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi: iş ortaklığında iş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri sunması zorunludur. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b), (c), ve (e), (g) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin son 10 (on) yılda yurt içinde veya dışında kamu veya özel sektörde, ihale konusu hizmet alım işine benzer yaptığı için iş bitirme belgesi almış olması gerekmektedir.  

4.2.2. İsteklinin taahhüdü altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının, teklif edilen bedelin % 45’inden az olmaması gerekir.

4.2.3. Yukarıdaki kritere ilişkin belgelerden birini (iş bitirme belgeleri, hak ediş belgeleri… vb) sunan istekli yeterli kabul edilir.

5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

6- Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük teklif olmayıp fiyat dışındaki unsurların da (maliyet etkinliği, verimlilik, hizmet kalitesi ve teknik değer gibi unsurlar) dikkate alınmak suretiyle belirlendiği teklif olacaktır.

7- İhale dokümanı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının yukarıda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilerin e-maillerine gönderilebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. (İhale Dokümanı Satış Bedeli: ₺100,00’dir).

İhale dosyası satış bedeli Ajansın Halk Bankası Samsun Şubesi “TR450001200965600010260363” IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.  İlgili dekont ile birlikte ihale dokümanı teslim alınabilir.

8- Teklifler, 22.12.2017 Cuma  saat 14:00’a kadar Ajans’a verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.

9- İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. Teminat mektupları dışındaki nakit teminatlar, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının Halk Bankası Samsun Şubesi “TR450001200965600010260363” IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.

10- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

12-  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.


Bu haber 533 defa okundu.

Benzer Haberler

Yaz futbol kursu için kayıtlar başladı

Yaz futbol kursu için kayıtlar başladı

Amasya Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak yürütülen yaz futbol kursu için kayıtlar başladı, kayıtlar, Belediyespor tesislerinde gerçekleştirilecek.


Cumartesi, May.26.2018 - 09:53

Terzi: 40 bin ek atama yapılmasını istiyoruz

Terzi: 40 bin ek atama yapılmasını istiyoruz

Türk Eğitim-Sen Amasya Şube Başkanı Kamil Terzi, Ramazan ayını tebrik ederek, “Bu mübarek günlerin hem ülkemize, hem camiamıza, hem de İslam coğrafyasına huzur getirmesini temenni ediyorum” dedi.


Cumartesi, May.26.2018 - 09:52

Sünnet şöleni kayıtları başladı

Sünnet şöleni kayıtları başladı Amasya Belediyesi tarafından özellikle dar gelirli ailelere yönelik düzenlenen geleneksel sünnet şöleni kayıtları başladı. 

Cumartesi, May.26.2018 - 09:51

"PTT'den Kargoda yüzde 25 İndirim " Kampanyası

"PTT'den Kargoda yüzde 25 İndirim " Kampanyası

Amasya PTT Başmüdürü Cafer Bolat, 24 Mayıs ile 31 Ağustos arasında kargoda yüzde 25 indirim kampanyası başlattıklarını söyledi.


Cumartesi, May.26.2018 - 09:49

Önce iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldılar, sonra işbaşı yaptılar

Önce iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldılar, sonra işbaşı yaptılar

Amasya Orman İşletme Müdürlüğü çalışma alanlarında istihdam edilmek üzere Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında çalışacak olan işçilere İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında eğitim verildi.


Cumartesi, May.26.2018 - 09:48
Yorum Yap
Güvenlik Resmi Resmi Yenile

Yorumlar
Yorum yapılmamıştır.

Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.
Facebook ile Yorum Yap

Haber, Haberler

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.Buradasınız: Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portali: Objektif Gazetesi - Tükiye'nin en kapsamli haber portali: http://objektifamasya.com/

Bu site Turkishost haber yazılım paketini kullanmaktadır.