GAZETELER

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ANKET

  • Spor Toto - Süper Lig şampiyonu kim olacak ?

İLAN

Salı, Eki.31.2017 - 09:26
PAYLAŞ :
 |  Karakter Boyutu : A- A+


İLAN

OYUN GRUBU VE SPOR ALETLERİ ALIMI

AMASYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

OYUN GRUBU VE SPOR ALETLERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/548454

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

M.K.P. Caddesi Şehit Özcan Sokak Belediye Hizmet Binası No:15/A MERKEZ/AMASYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3582184980 - 3582184980

c) Elektronik Posta Adresi

:

abldsatinalma@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

14 KALEM OYUN GRUBU VE SPOR ALETLERİ MAL ALIMI 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

AMASYA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER BİRİMİ

c) Teslim tarihi

:

Malın/İşin teslim süresi365 takvim günüdür. İDARENİN İSTEDİĞİ ZAMANDA TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Amasya Belediyesi Hizmet Binası 1.KAT

b) Tarihi ve saati

:

22.11.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

garanti süresince tüm bakım onarım ve yenilemeler yükleniciye aittir.

4.3.4.

4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:

•Teknik şartnamede yer alan tüm ürünler ile ilgili aşağıda istenen ürün uygunluk belgeleri Türk Standartları Enstitüsü kurumundan alınmış olmalıdır.•TS EN 1176-1 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )Teknik Şartnamede talep edilen oyun gruplarının sunulan TSE evrağındaki modeller arasında olmalıdır.•TS EN 1176-2 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )•TS EN 1176-3 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3 Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )Teknik Şartnamede talep edilen oyun gruplarının sunulan TSE evrağındaki modeller arasında olmalıdır•TS EN 1176-5 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 5: Atlı Karıncalar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )•TS EN 1176-6 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )•TS EN 16630 Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz ekipmanları- Güvenlik gereklilikleri ve test metotlarıTeknik Şartnamede talep edilen Spor Kondisyon Aletleri sunulan TSE evrağındaki modeller arasında olmalıdır•TS 12427 ( Yetkili servisler – Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler için – Kurallar ( HİZMET YETERLİLİK BELGESİ )•Polietilen ürünlerin TS EN ISO 105-B02 standartları gereğince renk solmasına karşı dirençli olduğunu gösteren, skala değerleri minimum 5 olmalıdır. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış test raporu,ihale dosyasında sunulacaktır.•Polietilen ve Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünlerin ürünlerin TSE EN 71-3 standartları gereğince çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olumlu test raporu, ,ihale dosyasında sunulacaktır•Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünlerin TS EN ISO 12944-6 C4 Yüksek Sınıfı için, Korozyon Deneyleri-Yapay Atmosferde Tuz Püskürtme Deneyleri-Nötral Tuz Püskürtme Deneyleri / TS EN ISO 9227_ Test süresi:720 SaatveTS EN ISO 12944-6 C4 Yüksek Sınıfı için, Neme Dayanıklılık Tayini – Sürekli Yoğunlaşma / TS EN ISO 6270-1_ Test süresi: 480 Saat olarak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olumlu test raporu, ihale dosyasında sunulacaktır.•Metal üzeri kauçuk kaplamasında kullanılan sıvı kauçuk malzemenin çocuk sağlığına zararlı olan Fitalat maddesini içermediğini gösteren Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olumlu test raporu, raporu, ,ihale dosyasında sunulacaktır.•Teknik şartnamede istenilen tüm oyun gruplarındaki kaydırak tipleri sunulan TSE belgesinde yer olması zorunludur.•ÜRETİCİ ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI (Tasarım-Üretim ve montaj hatalarından dolayı oluşabilecek kazalar sebebiyle idareye açılabilecek tazminat davalarını karşılamak üzere kaza başına minimum 2.000.000.00 TL teminat bedeli içeren sigorta poliçesi ihale dosyasında sunulacaktır.)

4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

•İstekli; oyun grubu Model 1 ‘den 1 adet numuneyi ihale tarihinden 1(Bir) gün önce mesai bitimine kadar idarenin göstereceği alana geçici montajını yapacaktır. •Numune ürün ihale sonrası değerlendirilecektir.Numune getirmeyen,idareden aldığı numune teslim tutanağını teklif zarfında sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.Komisyonumuz tarafından ihale sonrasında , istekliler tarafından getirilen numuneler teknik şartnameye göre incelenecek olup ,uygun olmayan numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır. •İhale üzerinde kalan isteklinin ihaleden önce kurulan numune ile sözleşme sonrasında teslim edilen oyun gruplarında farklılık olduğu taktirde, sözleşme tek taraflı fesih edilerek ve teminat gelir kaydedilecektir. •Mevcut teknik şartnamede idaremizin almayı amaçladığı ürünlere ait teknik özellikler, teknik çizimler,resimler görüntüler ve benzeri detaylar belirtilmiştir. İdaremizce oluşturulan teknik şartnamede yazılı esaslara uymak şartıyla benzeri görüntüde ‘’ VEYA DENGİ ‘’ürünler alabilir. Teknik şartnamede yazılı ölçüler minimum ölçüler olup; maksimum ölçüler serbest bırakılmıştır.(Bkz. MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 30.03.2009-RESMİ GAZETE SAYISI 27159/mükerrer, RESMİ GAZETE TARİHİ:04.03.2009-madde)

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

OYUN GRUBU CE SPOR ALETLERİ SATIŞI BENZER İŞ SAYILACAKTIR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale Servisi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İhale Servisi veya Amasya Belediyesi Hizmet Binası 1.KAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu haber 511 defa okundu.

Benzer Haberler

Ameliyathane kapasitesi artırılacak

Ameliyathane kapasitesi artırılacak

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesinin 2018 yılında hizmet verdiği hasta sayısının bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 998 bin 313 olmasının ardından hastanenin genel hizmet kapasitesinin artırılma çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda Ameliyathane kapasitesinin artırılması için İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, hastanede incelemede bulundu.


Cuma, Oca.18.2019 - 15:37

Zübeyde Hanım ölümünün 96. yıldönümünde ismini taşıyan okulda anıldı

Zübeyde Hanım ölümünün 96. yıldönümünde ismini taşıyan okulda anıldı Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, 14 Ocak 1923'te hayatını kaybetmişti. Ölümünün 96.yıldönümünde adını taşıyan okul olan Amasya Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu’nda öğretmen, öğrenci ve velileri Zübeyde Hanımı rahmet ve minnetle andı. 

Cuma, Oca.18.2019 - 11:20

Venezüella Başkan Yardımcısı Havalimanında karşılandı

Venezüella Başkan Yardımcısı Havalimanında karşılandı

Çorum’u ziyarete gelen Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, Amasya Merzifon Havalimanı’nda Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.


Cuma, Oca.18.2019 - 11:19

Vali Varol kazada yaralananları ziyaret etti

Vali Varol kazada yaralananları ziyaret etti

İstanbul'dan gittikleri memleketleri Ordu'nun Mesudiye ilçesindeki bir cenaze törenine katıldıktan sonra dönüşe geçen Bakırköy Belediyesine ait yolcu otobüsü, Amasya merkez Yassıçal Kavşağı mevkiinde gizli buzlanma dolayısıyla sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.


Cuma, Oca.18.2019 - 11:17

Şiddetli rüzgar elektrik direğini devirdi

Şiddetli rüzgar elektrik direğini devirdi

Amasya’nın Taşova İlçesi Baraklı Köyünde Şiddetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle elektrik direği devrildi.


Cuma, Oca.18.2019 - 11:16
Yorum Yap
Güvenlik Resmi Resmi Yenile

Yorumlar
Yorum yapılmamıştır.

Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.
Facebook ile Yorum Yap

Haber, Haberler

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.Buradasınız: Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portali: Objektif Gazetesi - Tükiye'nin en kapsamli haber portali: http://objektifamasya.com/

Bu site Turkishost haber yazılım paketini kullanmaktadır.